top of page

Visie & Missie

clouds-4907646_1920_edited.jpg

Al het Goede... komt van boven...

Een gevleugelde uitspraak, wijzend naar de Natuur of het Karakter van dat wat we in de volksmond het 'goddelijke' of 'God' noemen...

We hebben de leergang gedoopt met onder andere de benaming 'interreligieus'. Deze term dekt eigenlijk niet helemaal de lading van de leergang, want we houden ons in de leergang bezig met meer dan alleen de wereldreligies. 'Interspiritueel' zou feitelijk een betere term zijn, maar deze term wordt vaak geassocieerd met New Age en dat zou een misvatting zijn. De kerngedachte van de leergang is wezenlijk anders dan de kerngedachte van de New Age stroming. Waar het in de New Age stroming in de kern gaat om het bereiken van persoonlijk geluk en welzijn, gaat het in de leergang (en in de Interfaith/Interspirituele stroming in het algemeen) in de kern juist om het opdoen van wijsheid om in harmonie te leven met anderen en met de natuur. Om zorg voor elkaar en de aarde. Om beschikbaar zijn. Uiteraard is zelfzorg en innerlijk werk daarbij van belang, alsook je eigen geluk en welzijn, maar het zijn deelaspecten van een groter doel. Het is niet het doel an sich.

 

Om dit misverstand te omzeilen en om de mensen te bereiken die zich juist zullen herkennen in de opzet en doelstelling van de leergang hebben we toch gekozen voor het begrip 'interreligieus'. Het leren over alle religies is immers wel een heel belangrijk deel van het programma!

 

Missie

​De Interreligieuze Leergang ‘Al het Goede’ voor Wijsheid, Mystiek en Ritueelbegeleiding heeft als missie:

Een veilig en inspirerend leerklimaat bieden voor de studenten,

zodat zij zich uitgenodigd weten en gevoed voelen

om ruimte te nemen voor en te geven aan

hun persoonlijke vorming en ontwikkeling

op het gebied van de eigen wijsheid, authenticiteit, spiritualiteit

en (desgewenst) als ritueelbegeleider.

Een centraal uitgangspunt daarbij is:

Het bevorderen van de waardering en dankbaarheid voor de diversiteit van mensen en culturen en om het besef van eenheid te voeden, alsook het besef dat we elkaar nodig hebben.

Visie

De visie die ten grondslag ligt aan deze missie komt sterk overeen met die van het Handvest voor Compassie (een initiatief van schrijfster en expert op het gebied van religie Karen Armstrong). Zij en wij zijn ervan overtuigd dat het in alle religies en wijsheidstradities draait om de wijsheid over hoe samen te leven in harmonie en vrede. Met compassie en zorg voor elkaar en voor de natuur, zonder uitsluitingen. Het Handvest voor Compassie omschrijft dit als volgt: 

              

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag

aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities;

steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan

alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.

 

en

  

Iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of

minachting heeft geen enkele legitimiteit.

Het mystieke hart

Elke religie of spirituele stroming heeft een mystiek hart. Een ervaring van iemand of van meerdere mensen waarin de éénheid met het goddelijke, of de natuur van het leven, zich openbaarde. Een moment van binnengestroomde wijsheid, voorbij woorden. Een wijsheid die altijd gaat over hoe te leven in harmonie en vrede met jezelf en de ander. Dit mystieke hart in alle religies en andere wijsheidstradities is en blijft een parel van heelheid en een bron van inspiratie om over te onderwijzen en te spreken met elkaar. Met de mogelijkheid dat de deur opengaat dat ook wij zelf deze wijsheid werkelijk ervaren, in plaats van enkel verstandelijk (denken te) begrijpen.

 

Het spirituele pad dat op deze manier langs alle religies bewandeld kan worden wordt in de VS Interfaith genoemd. Tegenwoordig kiest men bij voorkeur voor de term Interspiritualiteit.

In de geschiedenis (en ook in deze tijd) van de religies ontstonden niet zelden vervormingen, doordat mensen (en instituten), die na deze pure mystieke ervaringen kwamen, er in hun eigenbelang een eigen draai aan gaven. Daardoor is schade en pijn ontstaan bij die mensen die daarmee persoonlijk geraakt werden - en worden. We maken dan ook stellig, zoals gebruikelijk binnen de interfaith/interspirituele stroming, de keuze om ontstane (belemmerende) dogma's terzijde te leggen als zijnde 'niet authentiek'. Vandaar ook de naam 'Al het Goede' voor deze leergang, want we nemen enkel het goede, het oorspronkelijke ter harte! We willen daarbij graag ruimte creëren waarbij de schade en pijn benoemd mogen worden en gehoord zullen worden. We hopen daarbij, dat het gezamenlijk verkennen van het alom vertegenwoordigde mystieke hart bijdraagt aan heelwording en (voor hen die dat wensen) mogelijk een nieuw verstaan van de oorspronkelijke bedoeling.

Onze aandacht gaat tevens uit naar het bijdragen aan een beter verstaan van de religies die onze samenleving rijk is. Veel meer dan vroeger leven we samen met mensen geworteld in andere tradities en gewoonten dan wij zelf. We brengen met waardering een uitwisseling op gang, met een positief effect op onze samenleving. We zijn allen geholpen wanneer wij de spreekwijze en gebruiken van de ander enigszins kennen.

​​​Inclusiviteit

Een kerngedachte van Interspiritualiteit is inclusiviteit. De leergang deelt die gedachte volledig en heet daarom iedereen welkom! Ongeacht gender, seksuele geaardheid, de persoonlijke afkomst, etnische & religieuze achtergronden en cultuur!

​​

Authenticiteit & innerlijk of shaduwwerk

Het zoeken naar authenticiteit in de religies en andere wijsheidstradities raakt als vanzelf de zoektocht naar de authenticiteit in onszelf. Ze gaan hand in hand. Het is een reis naar binnen, een kijk in onze ziel, naar waar onze ziel voor leeft. Alsook naar waar wij (nog) niet vrij zijn om ecologische keuzes (niet schadelijk voor jezelf, de ander, de natuur, de aarde en de generaties na ons) te maken in ons gedrag. Interspiritualiteit, zoals bedoeld door Wayne Teasdale, neemt innerlijk en schaduwwerk serieus vanuit de visie dat enkel het onszelf vrijmaken van wat ons belemmert de juiste keuzes te maken de schakel is naar een betere wereld voor iedereen.

 

De schaduw in ons mensen gaat niet alleen over daar waar het ego het van ons overneemt en we niet-ecologische keuzes maken, maar ook de momenten waarop we het goede in onszelf in de schaduw houden vanuit (valse) bescheidenheid of angst. We hebben niet alleen Al het Goede van boven nodig, maar ook al het Goede in onszelf! Zonder iets te moeten en met alle vrijheid in de keuzes die we maken (dus zonder dogma's!), is dit een bijzonder pad met de wereldwijde (religieuze) wijsheden als het landschap waar we doorheen trekken.

In het programma van de leergang komt deze diepgaande en veelzijdige missie en visie terug en zal op veel verschillende manieren belicht worden.

bottom of page