top of page

Privacyverklaring

DIT NOG AANPASSEN

 

 

Speelplaats voor de Ziel, gevestigd aan Aalsterweg 287-01, 5644RE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.speelplaatsvoordeziel.com

Aalsterweg 287-01, 5644RE Eindhoven

06-17127722

joan@speelplaatsvoordeziel.com

 

Speelplaats voor de Ziel is een eenmanszaak en dus ben ik zelf, Joan Elkerbout, de ‘Functionaris Gegevensbescherming’. Ik ben te bereiken via joan@speelplaatsvoordeziel.com.

 

Samenvatting

Deze uitgebreide verklaring samengevat houdt het eenvoudigweg in dat ik (Joan Elkerbout) met alle discretie en zorgvuldigheid met je persoonsgegevens om zal gaan. Ik bewaar ze enkel om je af en toe op de hoogte te houden over vervolgaanbod, nieuwe data, om de betaling goed te regelen, etc, of omdat het praktisch is om je gegevens paraat te hebben zolang we op één of andere wijze in contact zijn. Ik geef nooit je gegevens aan derden (zonder je toestemming), tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Het aanbod van Speelplaats voor de Ziel kent grofweg 5 verschillende takken, die onderling enigszins verschillen in wat er aan persoonsgegevens verwerkt wordt. Deze vier takken zijn:

 • Bestelling van het boek over pesten

 • Hulpverlening (met name over pesten en/of over emotioneel misbruik) en spirituele counseling

 • Deskundigheidsbevordering voor hulpverleners

 • Het creëren en/of voorgaan van (huwelijks)vieringen en andere rituele/ceremoniële gebeurtenissen

 • Deelname aan retraites of gelijksoortige activiteiten

 

In onderstaande uitleg zal ik waar nodig aangeven waar het verschilt.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Speelplaats voor de Ziel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonische uitwisseling of via beeldbellen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Speelplaats voor de Ziel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou (enkel bij deelname aan het weekend over pesten!):

 • gezondheid

 

Toelichting: Er wordt alleen naar je mentale gezondheid geïnformeerd als je deel wilt nemen aan het weekend over pesten. Dit om samen met jou een inschatting te maken of deelname aan het weekend geschikt voor je is of op het juiste moment plaats zou vinden. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld elders al bezig bent met therapie, of dat er specifieke dingen aan de hand zijn die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dat wil niet persé zeggen dat je niet deel kan nemen (al zou het soms zo kunnen zijn dat we, vanwege de zorg om jou, voor dat moment besluiten dat deelname (nog) niet verstandig is), maar dat we zorg kunnen dragen voor de voorwaarden om je deelname zo goed mogelijk te laten verlopen. De informatie die ik op deze manier over jou ontvang krijg alleen ik onder ogen en wordt nooit doorgegeven aan derden. De enige uitzondering daarop is dat ik, vanwege de goede zorg om jou, mijn medestafleden tijdens het weekend over noodzakelijke specifieke dingen mondeling op de hoogte stel, aangezien zij met mij samen het weekend begeleiden.

 

Tevens wordt er gevraagd of je fysieke klachten hebt waarvan het belang er is dat ik het weet voor je deelname aan het weekend. Voorbeelden: diabetes, epilepsie, rugklachten, fysieke beperkingen, rolstoelgebruik, etc. Alsook wat van belang is voor mij/ons om te weten wat er nodig is als je deze klachten daadwerkelijk tijdens het weekend hebt/krijgt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Speelplaats voor de Ziel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van een nieuwsbrief over nieuwe data en passend (vervolg)aanbod (deze ontvang je hooguit enkele keren per jaar)

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen

 • Om goederen (zoals het boek) en diensten (zoals huisbezoek) bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Speelplaats voor de Ziel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speelplaats voor de Ziel) tussen zit. Dit is dus niet het geval. Alle besluiten worden persoonlijk genomen door mij (Joan Elkerbout) zelf.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Speelplaats voor de Ziel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Speelplaats voor de Ziel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Speelplaats voor de Ziel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speelplaats voor de Ziel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joan@speelplaatsvoordeziel.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Speelplaats voor de Ziel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelplaats voor de Ziel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Joan Elkerbout via joan@speelplaatsvoordeziel.com.

 

Eindhoven, september 2020

 

 

 

 

Joan Elkerbout

Speelplaats voor de Ziel

schema horend bij privacyverklaring.jpg
handtekening.JPG
bottom of page