top of page

algemene voorwaarden

NOG MEE BEZIG

 

Leergang Al het Goede is vooralsnog onderdeel van Speelplaats voor de Ziel; een eenmanszaak en gerund door Joan Elkerbout. Momenteel onderzoekt zij de noodzaak of wens tot een andere rechtsvorm. Zodra dit bekend is worden de gegevens hier meteen aangepast.

 

KvK:               80364969

Adres:            Landgoed Eikenburg

                     Aalsterweg 287-01

                     5644 RE Eindhoven

Telefoon:        06-17127722

Website:         www.revjoan.wixsite.com/alhetgoede 

E-mail:            alhetgoede@ziggo.nl

Bank:             DE42 1001 1001 2626 8735 18

 

Contactgegevens om afspraken te maken, in te schrijven, vragen te stellen en voor afmeldingen:

                                                                              dan maken we een bel- of zoomafspraak.

 

Landgoed Eikenburg

De activiteiten vinden in principe plaats op Landgoed Eikenburg, tenzij anders vermeld of anders overeen gekomen. Er zijn GEEN overnachtingsmogelijkheden op Landgoed Eikenburg. De deelnemers dienen dus, wanneer noodzakelijk of wenselijk is om in de buurt te overnachten, zelf te zorgen voor deze overnachting(en). Wel kunnen we advies of tips geven over overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van Landgoed Eikenburg.

 

Bij alle omstandigheden die in deze Algemene Voorwaarden aan bod komen geldt, dat wanneer u de verantwoordelijkheid neemt om tijdig en in elk geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen om te overleggen, er misschien aangepaste afspraken mogelijk zijn. (Uiterlijk een maand voor aanvang van de leergang - maar bij voorkeur veel eerder!)

 

Heeft u een vraag over de Algemene Voorwaarden? Stuur dan een mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden wanneer u zich inschrijft voor Interreligieuze Leergang 'Al het Goede' voor Wijsheid, Mystiek en Ritueelbegeleiding. Vanaf hier 'de Leergang' genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook wanneer er voor de Leergang gastdocenten (zzp-ers of vrijwilligers) inzet worden om specifieke lesonderdelen te kunnen verzorgen.

Inschrijven voor de Leergang

Aanmelding & Inschrijving

Vooraf aan de daadwerkelijke inschrijving kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden. U dient daarbij alle gevraagde gegevens in te vullen (die aangemerkt staan als ‘verplicht’). U ontvangt binnen ca. 1 week een bevestiging van ontvangst, met daarin ook het verzoek om als volgende stap een motivatiebrief te sturen. Na ontvangst daarvan wordt een persoonlijk gesprek (in Eindhoven of online) gepland voor een korte kennismaking. Daarna wordt uw aanmelding (desgewenst) omgezet in een inschrijving en ontvangt u een bevestiging daarvan. Vanaf dit moment is uw plek gereserveerd en zijn de voorwaarden rondom

afmelding van kracht, zoals hier onder verder beschreven. Tevens ontvangt u verdere informatie, onder andere over de aanbetaling en over de betaling van het restant.

Wachtlijst

De reservering van uw plek als student voor de Leergang gaat op volgorde van inschrijving. Mochten er zoveel inschrijvingen zijn, dat de groep vol zit, dan nemen we hier uiteraard contact over op en komt u op de wachtlijst te staan. 

Wanneer u een gereserveerde plek hebt en uw volledige betaling uitblijft op de uiterste datum van betaling en er staan mensen op de wachtlijst, dan kan het zijn dat u uw plek verliest. U zult daar dan een berichtje over krijgen. Als u alsnog per ommegaande de betaling regelt dan blijft uw plek alsnog gereserveerd.

 

Betaling

U wordt verzocht om uiterlijk 2 maanden van te voren een aanbetaling te doen van 35% van het totaalbedrag. Het restant van het bedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang overgemaakt te zijn. Tenzij met u andere afspraken gemaakt zijn wanneer u in termijnen betaalt.

 

Mocht kort voor aanvang onverhoopt blijken, dat de Leergang (nog) niet door kan gaan, dan wordt deze bedragen uiteraard aan u teruggestort.

 

Wanneer u zich inschrijft, korter dan de 2 maanden of zelfs korter dan 21 dagen voor aanvang, dan dient u het totaalbedrag in één keer voor aanvang te voldoen. Tenzij er met u andere afspraken gemaakt zijn vanwege betaling in termijnen.

 

‘Vroegboekkorting’

Als u zich voor het komende schooljaar inschrijft vòòr 15 mei en het totaalbedrag binnen 21 dagen na inschrijving in één keer overmaakt, dan geldt er een korting op het totaalbedrag van 10%.

HIER WAS IK GEBLEVEN

 

Mogelijke betalingsregeling voor het Vogelvrij Weekend & de Procesgroep

Wanneer u niet in staat bent om het gehele bedrag in één of twee keer over te maken, neemt u daar dan bij uw aanmelding meteen contact over op! Het is, naast de korting die u aan kunt vragen, ook mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.

 

Annuleren

Als u genoodzaakt bent te annuleren, dan dient dit gedaan te worden via de mail EN via de whatsapp of smsVanwege organisatorische en financiële redenen zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk bij annulering van uw deelname:

 • Annulering kan tot 4 weken van te voren zonder kosten.

 • Annuleert u onverhoopt binnen 4 weken voor aanvang, dan is Speelplaats voor de Ziel genoodzaakt om een deel van de kosten in rekening te brengen.

 • Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang, dan ligt dit bedrag noodgedwongen hoger.

 • Annuleert u binnen een week voor aanvang of komt u niet opdagen, dan wordt bijna het gehele bedrag in rekening gebracht.

 • Komt u niet opdagen, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

 

 

Als u geannuleerd heeft en toch een deel heeft moeten betalen zonder werkelijk deelgenomen te hebben, dan kunt u contact opnemen om een korting te krijgen voor de volgende keer wanneer u wel deel wilt/kunt nemen.

 

Als u moet annuleren door calamiteiten, neemt u dan in elk geval zo spoedig mogelijk persoonlijk contact op, zodat we de situatie kunnen bespreken en zo mogelijk aangepaste afspraken kunnen maken.

 

Tussentijdse beëindiging/onderbreking

Mocht u tijdens een groepsactiviteit willen besluiten uw deelname te beëindigen, dan kan er geen sprake zijn van restitutie. Neemt u sowieso op dat moment even persoonlijk contact op om te bespreken wat de reden is en of er misschien een oplossing is.

Een onderbreking tijdens het Vogelvrij Weekend of de Procesgroep is niet wenselijk, gezien het vertrouwelijke karakter. Bij een onderbreking tijdens de Deskundigheidsbevordering vervalt de mogelijkheid op te verwijslijst te komen staan van Speelplaats voor de Ziel.

Mocht er echter iets voorvallen vanuit overmacht van ernstige aard, dan is in overleg met u en de groep uiteraard veel mogelijk. Als dit gebeurt tijdens de Deskundigheidsbevordering, dan kunt u tijdens een volgende Deskundigheidsbevordering nog eens deelnemen.

 

Gemiste lesdagen

Wanneer u onverhoopt een groepsbijeenkomst moet missen door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, dan kan er geen sprake zijn van restitutie. Wel is het mogelijk om in plaats daarvan een persoonlijk gesprek met Joan (of een ander staflid) te vragen. Gedurende de looptijd van de groepsbijeenkomsten kan dit maximaal 2x. Wilt u toch meer individuele gesprekken, dan is dit mogelijk tegen een gunstig tarief.

 

Betaalproblemen

Bovenal geldt dat Speelplaats voor de Ziel verwacht dat u zelf verantwoordelijkheid en initiatief neemt om bij betaalproblemen persoonlijk contact opneemt om samen te zoeken naar oplossingen voor beide partijen. Bij in gebreke blijven van die verantwoordelijkheid en dit initiatief is Speelplaats voor de Ziel sowieso genoodzaakt incasso in werking te stellen.

 

Indien u het verschuldigde bedrag niet op de afgesproken tijd, zoals in uw factuur en hier boven is aangegeven, heeft betaald bent u in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dit moment kan er rente in rekening gebracht worden van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen.

Vervolgens gaat het volgende traject in werking:

 

 1. Bij het uitblijven van uw betaling wordt u daarvan eerst per mail op de hoogte gebracht met het vriendelijke verzoek alsnog de betaling binnen 3 werkdagen over te maken.

 2. Is uw betaling dan nog steeds niet ontvangen, dat wordt u een 1e betalingsherinnering toegestuurd met het verzoek binnen 5 werkdagen te betalen. Voor het verzenden van een betalingsherinnering wordt een bedrag van €15,- extra aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

 3. Blijft uw betaling ook dan uit, dan volgt het toesturen van een 2e betalingsherinnering. Deze wordt verhoogd met 1% rente, plus nogmaals € 15,00 extra (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten).

 4. Voldoet u binnen 5 werkdagen na de datum van de 2e betalingsherinnering wederom niet aan uw verplichtingen, dan is Speelplaats voor de Ziel zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 5. Alle extra incassokosten worden bij u in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,00.

 6. Bij betalingsachterstand van een voortgaande activiteit, zoals gesprekken en de Procesgroep is Speelplaats voor de Ziel gerechtigd verdere deelname op te schorten totdat u uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Er is geen restitutie mogelijk voor gemiste bijeenkomsten.

 

Annulering door Speelplaats voor de Ziel

Mocht Speelplaats voor de Ziel zelf door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn een groepsactiviteit te annuleren, dan wordt het door u betaalde bedrag uiteraard terug overgemaakt aan u. Of, desgewenst, blijft het staan voor deelname aan dezelfde activiteit wanneer deze opnieuw gepland is.

 

Als Speelplaats voor de Ziel genoodzaakt is (door bijvoorbeeld ziekte) om een enkele bijeenkomst van de Procesgroep te annuleren, dan wordt samen met de deelnemers een nieuwe datum gepland, ofwel ten tijde van de lopende cyclus, of door een extra bijeenkomst aansluitend op de cyclus te plannen.

Ik vertrouw op een fijne samenwerking om tot bijzondere momenten te komen!

Eindhoven, februari 2022.

 

 

 

 

Joan Elkerbout

Speelplaats voor de Ziel

 

 

 

 

overzichtje kosten annulering algemene v
bottom of page